مقالات جدید

برای اطلاع از مقالات جدید در حوزه کشاورزی و باغبانی اینجا کلیک نمایید .

اطلاعات بیشتر

آموزش

در این بخش میتوانید آموزشهای لازم را در زمینه های مختلف کشاورزی ، باغبانی و ... فرا گیرید.

اطلاعات بیشتر

لیست پارک ها و باغ های شهر کرمان

در این بخش به معرفی پارک ها و باغ های شهر کرمان پرداخته شده است .

اطلاعات بیشتر

 

 آگهي مناقصه عمومي نگهداری فضاهای سبز شهر کرمان

 شهرداري كرمان در نظر دارد انجام عمليات نگهداری فضاهای سبز مناطق دو وچهار به شرح مندرج در جدول ذیل به مدت 13ماه و با مشخصات ذکر شده در اسناد مناقصه از طريق برگزاری مناقصه عمومي به پيمانكاران واجد شرايط واگذار نمايد. لذا از كليه پيمانكاران تاييد صلاحيت شده در رشته کشاورزی دعوت بعمل مي آيد ضمن معرفی کتبی نماینده خود جهت خريد اسناد مناقصه از تاريخ 12/7/96  لغایت 24/7/96 و جهت تسليم پيشنهادات تا تاريخ 29/7/96 به مديريت امور قراردادهای شهرداری مرکز  به آدرس کرمان ، خيابان سپه مراجعه نمايند. در ضمن شهرداری در رد يا قبول پيشنهادات مختار است وشرکت کنندگان بايد مبالغ مشخص شده در جدول ذيل را (جهت هر کدام از مناقصه ها به صورت جداگانه) به عنوان ضمانت شرکت در مناقصه  به يکی از صورتهای ضمانت نامه بانکی و يا وجه نقد واريزی ، به همراه ساير مدارک تحويل نمايند بازگشايي پاکات در تاريخ 30/7/96 انجام می شود و در صورتيكه برندگان مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند ضمانت نامه آنها به ترتيب به نفع شهرداری منطقه مربوطه ضبط خواهد شد. بديهي است كه هزينه چاپ آگهي بعهده برندگان مناقصات ميباشد و ساير اطلاعات و جزئيات در اسناد مناقصه مندرج است. 

                                                                                 

روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری کرمان

 

                                              

مدیرعامل

مهندس ایمان سیف الهی

 

ورود کابران

حاضرین در سایت

ما 29 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

Go to top